• آزمایشات اورژانس، عصر روز نمونه گیری جواب داده می شوند.
  • آزمایشاتی که با علامت ستاره مشخص شده اند، عصر روز نمونه گیری جواب داده می شوند.

آزمایشاتی که هر روز
   انجام می شود

BHCG*-T3-T4-TSH-T3 Uptake- Ferritin -Digoxin- C3-C4_HbA1C-
Sweet test- IgG-IgM-IgA-B2 Micro-

آزمایشاتی که روزهای
  زوج انجام می شود

PRL-ANA-HbSAg-FSH-LH-
آزمایشاتی که روزهای
  فرد انجام می شود

Testosterone-DHEA.SO4-PSA
          شنبه  HbSAg-CA125-ACCP-Estriol-Inhibin A-HbCAb-CMV(G/M)-CA15-
PRL- BHCG -Ferritin-ALfa feto-Digoxin-T3-T4-TSH-FT3-FT4-T3 -
T3 Uptake -ANA -DNA -Free PSA-FSH-LH-Progesterone-C3-C4-
CH50- IgG- IGa- IGM -B2 Micro-Ceruloplasmin-Alfa1 Anti trypsin-
sweet test(تست عرق)
         یکشنبه HBSAb-Tg(Ab/Ag)-Helicopilary(G/A/M)-HCV(Ab)-HIV-CA19-GH-
BHCG-Ferritin-B12-Folate-T3-T4-TSH-FT3-FT4-T3 Uptake-Rub-
CEA-PSA-Testosterone-DHEA/SO4-Estradiol-Cortisol-Anti cardio-
VZV(G/M)-C3-C4-IgG-IgM-IgA-B2 Micro-Ceruloplasmin-Alfa1 Anti
trypsin-HbA1c-Sweet test .
        دوشنبه Free BHCG-PAPPA-Hbe(Ag/AB)-HbSAg-Insulin-PRL-BHCG-Ferritin
TPO_Digoxin-T3-T4-TSH-FT3-FT4-T3 Uptake-ANA-Rub(M)-IGF1
FSH-LH-17 OH-HAV-(Total/G)-C3-C4-IgG-IgM-IgA-B2 Micro-Cerul
Alfa1 Anti trypsin-IgE-HbA1C-Sweet test.
       سه شنبه HLA- HDV- Estriol -Inhibin A -HCV/AB CMV(G/M0-HIV-GH-BHCG-
Ferritin -Alfa Feto-Digoxin-T3-T4-TSH-FT3-Ft4-T3 Uptake-DNA-
Free PSA-PSA-testosterone-DHEA SO4-Progesterone-Cortisol-
TTG(G/M/A)-C3-C4-IgG-IgM-IgA-B2 Micro-Cerulo-HbA1C-Sweet
test-Alfa 1 Anti trypsin.
 
      چهارشنبه
HBSAg-HBSAb-EBV(G/M)-Helicobacter(G/M/A)-HbCAb-Vit.D-PRL
Mumps(G/M)-Chlamidia(G/M)-BHCG-PTH-Digoxin-T3-T4-TSH-FT3
FT4-T3 Uptake-Rub(G/M)-CEA-ANA-FSH-LH-Estradiol-AGA(G/M 
HSV(G/M)-C3-C4-IgG-IgM-IgA-B2 Micro-Cerulo-Alfa1 Anti Trypsin-
Sweet test(تست عرق).
 
      پنج شنبه
HCVAb-Hydatic-Anti Phospho(G/M)-HIV-Free testosterone-BHCG
TPO-Digoxin-T3-T4-TSH-FT3-Ft4-T3 Uptake-PSA-Testosterone-
DHEA SO4-17 OH-Brucella(G/M)-Mycoplasma(G/M)--C3-C4-IgG-
IgM-IgA-B2 Micro-Cerulo-Alfa1 Anti Trypsin-HbA1C-Sweet test.