* تعهد به رعایت اخلاق عمومی در آزمایشگاه
* تعهد به رعایت اخلاق حرفه ایی در آزمایشگاه
* ارتقائ مستمر دانش سازمان در جهت پاسخگویی مناسب به نیازهای متنوع و متغیرمشتریان آزمایشگاه
* تقدم رضایت مشتری بر کسب سود مالی آزمایشگاه