خط مشی کیفیت ازمایشگاه

رسالت : آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی پاتو بیولوژی بقراط خدمات تشخیصی خود رابا محوریت ایمنی  ، ارتقاءکیفیت خدمات و با رویکرد توجه به مسائل شرعی و عرفی واخلاق پزشکی و محیط زیست به بهترین شیوه علمی ممکن به تمامی اقشار جامعه تحتپوشش ارائه می نماید.

چشم انداز : تبدیل شدن به بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه فوق تخصصی ، خوشنام و باسطح پذیرش بیشترین بیمار در استان تهران

ارزش ها :

1-حفظ کرامت انسانی

2-بیمارمحوری

3-اعتقاد به کار گروهی

4-رعایت اصول و مبانی اخلاق حرفه ای

5- پاسخگویی و مسئولیت پذیری

6-کارآمد بودن

7-دانش محوری

اهداف استراتژیک:

1- بهبود مستمر کیفیت خدمات قابل ارائه

2-بهبود ایمنی بیماران ، مراجعین و کارکنان

3-ارتقاءرضایت مندی تمامی ذی نفعان

4-توانمند سازی و اموزش مستمر نیروی انسانی

5- توسعه مدیریت نگهداشت فضای فیزیکی ، ایمنی و تجهیزاتی

6- مدیریت منابع مالی و در آمدی

استاندارد های جاری و مورد نظر :

1- الزامات ملی آزمایشگاه مرجع سلامت

2- ISO 9001-2015       

ISIRI-ISO  15189-3

تعهدات  :

مدیریت و کارکنان این آزمایشگاه خود را ملزم و مکلف به رعایت همه مفاد این خط مشیمی دانند . این بیانیه توسط مدیریت ارشد آزمایشگاه انتشار یافته و چارچوب سیستم مدیریتآزمایشگاه را در بردارد و به صورت منظم مورد بازنگری قرار می گیرد .