مراجعه کننده محترم لطفا جهت کمک به مدیریت آزمایشگاه در ارتقاء کیفیت خدمات ،به سوالات زیر پاسخ دهید.نحوه عملکرد کارکنان بخش پذیرش ازنظر برخورد،دقت و سرعت انجام کار را چگونه ارزیابی می کنید.


نحوه عکلکرد بخش نمونه گیری را از نظر برخورد ،دقت و سرعت انجام کار چگونه ارزیابی می کنید؟


آیا در خصوص شرایط انجام آزمایش ، اطلاعات کافی در بخش پذیرش و نمونه گیری به شما داده شده است ؟


فضای عمومی آزمایشگاه و راحتی دسترسی به بخش های پذیرش و نمونه گیری را چگونه ارزیابی می کنید؟


عملکرد بخش جوابدهی را از نظر آماده بودن جواب و عدم معطلی چگونه ارزیابی می کنید؟


آیا آزمایشگاه در زمان وعده داده شده در قبض ، جواب آزمایش را به شما تحویل داده است؟


آیا برای تکرار نمونه گیری از شما دعوت شده است؟

آیا نرخ خدمات آزمایشگاهی در صورت درخواست ، به شما ارائه گردیده است؟

میزان معطلی شما از زمان ورود به آزمایشگاه تا انجام نمونه گیری چقدر بوده است؟