آلودگي هاي انگلي دستگاه گوارش از علل شايع سندرمهاي گوارشي در دنيا و خصوصاً كشورهاي در حال توسعه مي باشد. اين مطالعه به منظور بررسي ميزان آلودگي انگلي در نمونه مدفوع در گروه سني اطفال انجام شد.